Op 01/01/2015 start een nieuwe berekeningsmethode inzake de sociale bijdragen voor zelfstandigen.


Basisprincipe

De sociale bijdragen zullen vanaf 01/01/2015 definitief berekend worden in functie van de inkomsten van het jaar zelf en niet langer op basis van de inkomsten van 3 jaar terug.

Voor gevestigde zelfstandige betekent dit dat er vanaf 2015 voorlopige kwartaalbijdragen (´voorschotten´) dienen betaald te worden tijdens het inkomstenjaar zelf. Deze ´voorschotten´ worden wel nog steeds berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar terug.

Na afloop van het inkomstenjaar en ten vroegste nadat het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft gekregen van het definitieve inkomen gedurende een bepaald inkomstenjaar, volgt telkens een regularisatie (´afrekening´).

Op basis van de economische realiteit kan de zelfstandige het bedrag van de ´voorschotten´ reeds laten verhogen op basis van de verwachte / geschatte hogere inkomsten gedurende een bepaald inkomstenjaar.

Volgens bovenstaand principe betaalt de zelfstandige voor bijdragejaar N bijgevolg sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het jaar N.


Concreet

Voorbeeld: zelfstandige actief sedert 1 januari 2010

Oude berekeningswijze

 • In 2010: ZF betaalt wettelijk minimum of op basis van een geraamd inkomen (in afwachting van definitieve inkomsten van 2010)
 • In 2011: ZF betaalt wettelijk minimum of op basis van een geraamd inkomen (in afwachting van definitieve inkomsten van 2011)
 • In 2012: ZF betaalt wettelijk minimum of op basis van een geraamd inkomen (in afwachting van definitieve inkomsten van 2012)
 • In 2013: ZF betaalt bijdragen berekend op inkomsten van 2010
 • In 2014: ZF betaalt bijdragen berekend op inkomsten van 2011
 • In 2015: ZF betaalt bijdragen berekend op inkomsten van 2012

Nieuws berekeningswijze

 • In 2015: ZF betaald bijdragen berekend op inkomsten van 2012 in afwachting van de definitieve inkomsten van 2015

De regularisatie

Zodra het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft van de definitieve inkomsten voor het jaar N, gaat ze over tot een regularisatie van de sociale bijdragen.

De klant heeft teveel betaald

⇒ de teveel betaalde bijdrage wordt terugbetaald

De klant heeft te weinig betaald

⇒ de zelfstandige zal een supplement moeten betalen met of zonder verhoging

⇒ met verhogingen: indien voorlopige kwartaalbijdragen niet betaald zijn

⇒ zonder verhogingen: indien voorlopige kwartaalbijdragen betaald zijn en nadien blijkt dat een supplement moet betaald worden berekend op definitieve inkomsten van het jaar N

Hou rekening met een periode van 2 jaar vooraleer het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft van de definitieve inkomsten van een bepaald inkomstenjaar.

Voorbeeld: bijdrage 2015, voorlopig berekend op inkomsten 2012, herziening op 2015 (regularisatie in 2018)

Onvolledige jaren van activiteit

De inkomsten van onvolledige jaren van activiteit worden pro-rata volgens het aantal gepresteerde kwartalen herleid naar een totaal jaarinkomen.

Voorbeeld: zelfstandige start zijn activiteit op 15/04/2015 in hoofdberoep

Inkomsten 2015 = 15.000 €

Pro-ratisering → 15.000 € x 4/3 = 20.000 €

In dit voorbeeld zal de sociale bijdrage voor slechts 3 kwartalen verschuldigd zijn, doch zij zal worden berekend op een inkomen van 20.000 €.

Regularisaties einde loopbaan

De zelfstandige heeft bij stopzetting van de activiteit wegens pensionering de keuze tussen 2 opties:

1/ regularisatie (´afrekening´) vanaf de ingangsdatum van het pensioen

⇒ het pensioen van de zelfstandige zal aangepast worden in functie van de betaalde regularisatiebijdragen

2/ geen regularisatie (‘afrekening’) vanaf de ingangsdatum van het pensioen

⇒ het bedrag van het pensioen is definitief

De uitzonderingsmaatregel geldt enkel voor de laatste 3 bijdragejaren.

De aanvraag moet uiterlijk de dag van de ingangsdatum van het pensioen worden ingediend en er moet een definitieve stopzetting zijn van de zelfstandige activiteit.

Voorbeeld: zelfstandige sedert 15/04/1979 en stopzetting activiteit op 31/12/2018

Nieuwe berekeningswijze

 • Bijdrage 2015: voorlopig berekend op inkomsten 2012 + herziening op 2015 (in 2018)
 • Bijdrage 2016: voorlopig berekend op inkomsten 2013 + herziening op 2016 (in 2019)
 • Bijdrage 2017: voorlopig berekend op inkomsten 2014 + herziening op 2017 (in 2020)
 • Bijdrage 2018: voorlopig berekend op inkomsten 2015 + herziening op 2018 (in 2021)
 • Opgelet: de bijdragen voor de jaren 2016, 2017 en 2018 worden herzien op basis van de inkomsten van het bijdragejaar zelf, op voorwaarde dat de zelfstandige GEEN aanvraag indient.

Voor zelfstandigen die het einde van hun loopbaan naderen is het bijgevolg aan te raden tijdig te bekijken of het zin heeft om de laatste 3 jaren te regulariseren om te vermijden dat er nog een regularisatie wordt uitgevoerd vóórdat de aanvraag tot definitieve berekening op basis van N-3 werd ingediend.

Contacteer ons

Indien u een verhoging wenst van uw voorlopige kwartaalbijdragen (´voorschotten´) omwille van het feit dat uw inkomsten in 2015 en verder hoger (zullen) liggen dan uw inkomsten van 3 jaar terug of voor andere vragen in dit verband, kan u steeds contact opnemen met onze medewerkers.