Hoe het bewijs leveren van intracommunautaire leveringen en uitvoer


Intracommunautaire (IC) leveringen


Wat is een IC levering?

Een IC-levering van goederen is een levering waarbij de goederen worden verzonden of vervoerd van een lidstaat in de EU (vb. België) naar een andere lidstaat in de EU.

Voorlegging bewijzen IC levering?

Er doen zich bij controle regelmatig betwistingen voor aangaande het bewijs dat moet worden geleverd door de leverancier of dienstverrichter naar aanleiding van een intracommunautaire levering.

Opdat intracommunautaire leveringen van goederen kunnen worden gefactureerd ZONDER BTW moet cumulatief aan 3 voorwaarden worden voldaan:

 • De afnemer is een belastingplichtige (of een niet- belastingplichtige rechtspersoon die al zijn intracommunautaire verwervingen van goederen in een andere lidstaat aan de btw moet onderwerpen
 • Dit wordt vastgesteld door de mededeling door de afnemer van zijn buitenlands btw-identificatienummer.
 • De verkoper moet op de factuur het btw- identificatienummer vermelden van de afnemer. Hij moet ook zijn eigen btw- identificatienummer vermelden
 • De meegedeelde buitenlands btw- identificatienummer kan gecontroleerd worden via de website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl
 • Het goed moet door de leverancier, door de afnemer of voor hun rekening vanuit België naar een andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd
 • De leverancier moet kunnen bewijzen dat het goed BelgiĆ« werkelijk heeft verlaten naar een andere lidstaat.
 • In dit verband wordt eraan herinnerd dat elk bewijsstuk wordt aanvaard maar dat geen enkel bijzonder document op zich onmisbaar noch voldoende is. In het algemeen maakt het document dat het internationaal transport bewijst (CMR-vrachtbrief, enz.) een noodzakelijk element uit.
 • Andere mogelijke bewijzen zijn:
 • vervoersfactuur
 • verzekeringscontract internationaal vervoer
 • handelscorrespondentie
 • bestelbonnen van de afnemer met vermelding dat de goederen moeten worden verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat
 • schriftelijke bevestiging door de afnemer van de ontvangst van de goederen in een andere lidstaat
 • attest van internationale overschrijving door buitenlandse bank
 • In de hypothese waarin de leverancier van mening is dat hij niet beschikt over voldoende bewijzen die het mogelijk maken om het bestaan van de verzending of van het vervoer naar een andere lidstaat te bewijzen, moet hij de verrichte levering effectief met btw belasten.

Uitvoer

Wat is uitvoer?

Er is sprake van uitvoer bij goederen die in het vrije verkeer zijn, met uitzondering van goederen onder de regeling voor behandeling onder douanetoezicht, en ze moeten van België naar een plaats buiten de EU worden verzonden.

Voorlegging bewijzen uitvoer?

Er doen zich bij controle regelmatig betwistingen voor aangaande het bewijs dat moet worden geleverd door de leverancier of dienstverrichter naar aanleiding van een uitvoer.

Opdat uitvoer van goederen en/of diensten kan worden gefactureerd ZONDER BTW moet de verkoper of de dienstverrichter het bewijs van uitvoer kunnen leveren aan de hand van een geheel van documenten waaruit de echtheid van de uitvoer blijkt.

Deze documenten zijn onder meer:

 • de bestelbonnen
 • de vervoersdocumenten
 • de betalingsdocumenten
 • het ontvangstbewijs ingeval van uitvoer door of voor rekening van de niet in België gevestigde koper of afnemer van de dienst
 • de aangifte ten uitvoer die overeenkomstig de douanewetgeving ter zake moet worden ingediend

Behoudens uitzondering van de aangifte ten uitvoer, is de commentaar inzake het bewijs van het vervoer betreffende intracommunautaire leveringen ook relevant op het stuk van de uitvoer.

In de praktijk

Bij btw-controle van de geldigheid van de vrijstelling voor de intracommunautaire levering en voor de uitvoer is een hele organisatie vereist om de juiste documenten terug te vinden.

Het komt dan ook vaak voor dat deze documenten onvolledig zijn.

Gevolg hiervan is dat de btw- vrijstelling wordt verworpen.